Adatkezelési tájékoztató – www.spiritboulder.hu
A szolgáltató, adatkezelő szervezet neve: Marketing Partner Kft.
Székhelye: 2030 Érd, Mázoló u.53. (adószám:13249009-2-13)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Az adatkezelési tájékoztató a www.spiritboulder.hu oldal adatkezelésére vonatkozik és 2018.05.25-től van érvényben.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Spirit Boulder terem: 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 21.
 email: info@spiritboulder.hu
 telefon:+3630/654-4059

Az adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi
szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

Fogalmi meghatározások
Az Info törvényben (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) megjelölt fogalom
alapján:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes
személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adat törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy
másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam,
amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam
között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez;
18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja

Az érintett neve mászó terembe első belépéskor a regisztrációhoz és a
felelősségvállaláshoz, házirend ismeretének elismeréséhez,
szabályszerű számla kiállításához

Az érintett születési helye, ideje mászó terembe első belépéskor a regisztrációhoz és a
felelősségvállaláshoz, házirend ismeretének elismeréséhez-a név
mellett az egyedi beazonosíthatóság érdekében

Az érintett mail címe önkéntes megadása esetén hírlevélre feliratkozáshoz, kapcsolattartáshoz

Az érintett IP címe technikai műveletek végrehajtásához

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul. Az e-mail cím
esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon és a weboldalon bármikor visszavonható a feliratkozás.

Az érintettek köre: A mászó terembe belépő, edzésre járó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő tulajdonosai és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az
adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a 2030 Érd,Mázoló utca 53. címen
– e-mailben az info@spiritboulder.hu e-mail címen
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk regisztrálni rendszerünkben és rögzíthessük a tényt, hogy a Spirit Boulder Házirendjét
ismeri, elfogadja és a termet saját felelősségére használja, valamint bérlet vásárlásait, kedvezményeit követni tudjuk
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a mászó terembe beengedni
Adattárolás módja, biztonság

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerver a BlazeArts Kft.- nél található.

Az adattárolás:
Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
· az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
· hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
· változatlansága igazolható (adatintegritás);
· a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelő. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatbiztonság
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
· a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
· a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
· a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására
vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok jelölik
meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.